POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Ochrony Prywatności

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego http://www.firebox.com.pl 

2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Grzegorz Świrkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NET COMPLEX Grzegorz Świrkowski wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Aleksandrowicka 50A, 43 – 300 Bielsko Biała, NIP: 954-196-55-06, REGON: 240158637.

 

§ 2 Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych osobowych w celu realizacji wymogów ustawowych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

2. Dane osobowe mogą być jedynie udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Pozyskiwane dane osobowe są gromadzone na bezpiecznych serwerach, do których dostęp mają wyłącznie osoby upoważnione.

3. Dane osobowe przetwarzane są tylko i wyłącznie w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z łączącej Strony współpracy. Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres dostawy (ulica, numer domu / numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj), adres e-mail, numer telefonu.

4. Podanie danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny. Podanie danych wymaganych podczas rejestracji Konta a także podczas składania zamówienia jest konieczne do prawidłowego wykonania usługi przez Sprzedawcę. 

5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, oraz prawo do ich usunięcia. Dostęp do treści swoich danych osobowych możliwy jest po zalogowaniu do Konta a także na podstawie żądania, jakie Klient przesyła za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@netcomplex.pl lub pisemnie na adres: NET COMPLEX Grzegorz Świrkowski, ul. Aleksandrowicka 50A, 43 – 300 Bielsko Biała.

 

§ 3 Pliki Cookies

1. Sklep internetowy wykorzystuje mechanizm działania plików cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep internetowy i przechowywane na komputerze Użytkownika zawierające informacje związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego.

2. Sklep internetowy wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:

  1. Cookies sesyjne – po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera, zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm działania plików sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkownika,
  2. Cookie trwałe – są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. 

3. Mechanizm działania plików cookies można w każdym czasie wyłączyć dokonując zmiany ustawień w przeglądarce internetowej, jednak wyłączenie plików cookies może uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze strony Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

4. Poniżej przedstawiamy sposób zmiany ustawień przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

  1. Firefox: link
  2. Internet Explorer: link
  3. Opera: link
  4. Chrome: link