POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1 Postanowienia ogólne

 

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego https://www.firebox.com.pl/

 

2. Administratorem danych osobowych jest Net Complex Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000638200, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Wita Stwosza 5, 43 – 300 Bielsko Biała, numer NIP: 547-216-54-61, numer REGON: 365444659.

 

3. Administrator danych przetwarza dane osobowe pozyskiwane poprzez stronę Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

 

4. Korzystanie ze strony Sklepu internetowego obywa się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

 

5. Wejście na stronię Sklepu internetowego oraz korzystanie z jego funkcjonalności bez zakupu produktów lub usług, nie wymaga podawania danych osobowych.

 

§2 Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych przetwarza dane do następujących celów:

 1. zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (rejestracja Konta) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. prowadzenia dokumentacji księgowej w tym wystawiania faktur VAT (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 4. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych:

 1. dla celu związanego z wykonaniem umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (rejestracja Konta) zakres przetwarzanych danych to: imię i nazwisko, nazwa przedsiębiorcy, numer NIP, numer telefonu, adres e-mail, adres dostawy.
 2. dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nazwa przedsiębiorcy, oraz numer NIP,
 3. dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zakres przetwarzanych danych to: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Administrator danych może przetwarzać dodatkowo nazwę przedsiębiorcy oraz numer NIP.

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:

 1. zawierania umów z Administratorem (umowa sprzedaży, umowa o świadczenie usług dotycząca rejestracji Konta). Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi dotyczącej rejestracji i prowadzenia Konta skutkuje brakiem możliwości zawarcia ww. umów. W takiej sytuacji podanie danych osobowych jest wymogiem umownym,
 2. z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora tj. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora danych obowiązek przetwarzania danych osobowych. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przypadku niepodania danych osobowych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym pomoc techniczną dla sklepu, firmom hostingowym a także operatorom zapewniającym obsługą płatności elektronicznych.

 

5. Administrator danych nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

6. Przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,
 2. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z Administratorem danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres: Net Complex Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 5, 43 – 300 Bielsko – Biała,lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@firebox.com.pl

 

8. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres, który jest uzależniony od celu, w jakim są przetwarzane. Dla przetwarzanych danych okres ten przedstawia się następująco:

 1. dla celu związanego z wykonaniem umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej, dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy,
 2. dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą),
 3. dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, dane przechowywane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny (podstawowy termin dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata, a dla umowy sprzedaży 2 lata).

§3 Pliki Cookies

 

1. Sklep internetowy wykorzystuje mechanizm działania plików cookies. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie, tablecie) podczas przeglądania stron Sklepu internetowego i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze stroną Sklepu z urządzenia (np. komputera, telefonu, tabletu), na którym zostały zapisane. Pliki te mają na celu zapewnić prawidłowe działanie Sklepu internetowego.

 

2. Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies do:

 1. monitorowania ruchu na stronie Sklepu internetowego,
 2. zbierania anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają udoskonalić swoją Sklepu internetowego oraz ofertę produktową,
 3. ustalania liczby anonimowych użytkowników na stronie Sklepu,
 4. kontrolowania jak często użytkownicy wybierają konkretny produkt.

 

3. Poniżej przedstawiamy pliki cookies zamieszczane przez stronę Sklepu internetowego oraz ich zastosowanie:

Nazwa Cookies

Zastosowanie pliku cookies

Czas ważności pliku cookies

 

_ga

 

Ten zewnętrzny plik ciasteczko Google Analytics służy do zobrazowania, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Sklepu internetowego (gromadzi informacje na temat odwiedzin na stronie Sklepu).

 

2 lata

 

_gid

 

Ten zewnętrzny plik ciasteczko Google Analytics służy do zobrazowania, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Sklepu internetowego (gromadzi informacje na temat odwiedzin na stronie Sklepu).

24 godziny

 

sote

 

Ten plik przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu utrzymania sesji użytkownika po wejściu na stronę np. zachowanie zawartości koszyka. 

 

2 lata

 

4. W ramach Sklepu internetowego używane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) serwisów społecznościowych, co powoduje, iż w urządzeniu Użytkownika mogą być umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności takich jak: Twitter, Facebook, Google+, YouTube. Poniżej szczegóły:

 1. Facebook Cookies – używamy przycisku Facebook Like, aby zintegrować nasz Sklep internetowy z naszą stroną na Facebook’u. Powoduje to, że niektóre pliki cookie zostaną utworzone przez Facebook, które wykrywają liczbę „lubię” i czy jesteś zalogowany na Facebook, czy nie. Prosimy o zapoznanie z Polityką prywatności Facebook,
 2. YouTube Cookies – możemy osadzać w Sklepie pliki wideo, które są hostowane w serwisie zewnętrznym (YouTube), z wykorzystaniem rozszerzonego trybu prywatności YouTube. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie YouTube, YouTube może zapisać pliki cookie w komputerze Użytkownika dopiero wówczas, gdy Użytkownik uruchomi odtwarzacz wideo YouTube. Ponadto, na potrzeby odtwarzana osadzonych plików wideo w ramach tego trybu prywatności, YouTube nie będzie przechowywać informacji pozwalających na identyfikację osobową użytkownika. W związku z tym, że te pliki cookie są zapisywane przez YouTube, nie sprawujemy bezpośredniej kontroli nad ich wykorzystaniem. Szczegółowe informacje na temat plików cookies dostępne są w Polityce prywatności YouTube,
 3. Twitter Cookies– wtyczkę tę można rozpoznać pod logiem Twitter. Informacja o prywatności dostępna na stronie twitter.com
 4. Google+– wtyczkę tę można rozpoznać pod logiem Google+. Informacja o prywatności dostępna na stronie plus.google.com

 

5. Mechanizm działania plików cookies można w każdym czasie wyłączyć dokonując zmiany ustawień w przeglądarce internetowej, jednak wyłączenie plików cookies może uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze strony Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

 

6. Poniżej przedstawiamy sposób zmiany ustawień przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

 1. Chrome:link
 2. Firefox:link
 3. Safari:link
 4. Opera:link
 5. Internet Explorer: link