POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności Administratora to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników strony internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym https://firebox.com.pl/
 2. Korzystanie ze Strony internetowej odbywa się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.
 3. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby upoważnione.

§ 2 Administrator danych

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym https://firebox.com.pl/ jest Net Complex sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000638200, adres stałego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Wita Stwosza 5, 43 – 300 Bielsko Biała, NIP: 547-216-54-61, REGON: 365444659.
 2. Z administratorem danych można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: biuro@netcomplex.pllub pisemnie na adres: Net Complex sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej, adres: ul. Wita Stwosza 5, 4, 43 – 300 Bielsko Biała.

§ 3 Inspektor Ochrony Danych

W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@netcomplex.pl
 2. pisemnie na adres z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”: ul. Wita Stwosza 5, 43 – 300 Bielsko Biała.

 

§ 4 Cele, podstawa prawna oraz okres retencji danych

 1. Cele, podstawy prawne i okres retencji danych osobowych:
 1. w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną (organizacja szkoleń), (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przez czas niezbędny do wykonania usługi, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,
 2. w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,
 3. w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania składane poprzez chat online (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania usługi,
 4. w celu rozpatrywania reklamacji z tytułu usług świadczonych drogą elektroniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,
 5. w celu obsługi zgłoszeń serwisowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do rozpatrzenia zgłoszenia serwisowego, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,
 6. w celu realizacji obowiązków podatkowych wynikających z przepisów podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy podatkowe,
 7. w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości wynikających z ustawy o rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy o rachunkowości,
 8. w celu obsługi zapytań kierowanych za pośrednictwem formularza kontaktowego, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora polegający na udzieleniu odpowiedzi na zapytania kierowane za pośrednictwem formularza (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez czas trwania korespondencji, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,
 9. w związku z prowadzeniem profilu Facebook, Instagram, Twitter, YouTube w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników odwiedzających profile Administratora jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 10. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

 

2. Administrator danych może przetwarzać następujące dane osobowe:

 1. w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną (organizacja szkoleń), przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, nazwa firmy, NIP,
 2. w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, NIP, numer rachunku bankowego, nazwa firmy, NIP,
 3. w celu udzielania odpowiedzi na pytania składane poprzez chat online przetwarzane jest imię, adres e-mail,
 4. w celu rozpatrywania reklamacji z tytułu usług świadczonych drogą elektroniczną przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail,
 5. w celu realizacji zgłoszeń serwisowych, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, NIP, adres e-mail,
 6. w celu realizacji obowiązków podatkowych przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer nip, adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego,
 7. w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer nip, adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego,
 8. w celu obsługi zapytań kierowanych za pośrednictwem formularza kontaktowego, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.

§ 5 Odbiorcy danych użytkowników

Administrator ujawnia dane osobowe użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz administratora, w szczególności podmiotom świadczącym pomoc techniczną dla Strony internetowej, podmiotom świadczącym usługę hostingu, a także usług prawnych.

 

§ 6 Przesyłanie danych do państwa trzecich

Administrator danych nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

§ 7 Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
 1. dostępu (art. 15 RODO),
 2. do sprostowania (art. 16 RODO),
 3. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO),
 4. do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystania,
 • administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą - wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

e. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),

f. do cofnięcia zgody – w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem,

g. do wniesienia sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).

 

 1. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć w następujący sposób:
 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@netcomplex.pl
 2. w formie pisemnej na adres: Net Complex sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 5, 4, 43 – 300 Bielsko Biała.

 

 1. Jeżeli po otrzymaniu wniosku, Administrator danych nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osobę składającą wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, Administrator zwróci się do osoby składającej wniosek o udzielenie dodatkowych informacji.

 

 1. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje osobę składającą wniosek o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź zostanie udzielona na adres e-mail, z którego został wysłany wniosek, a w przypadku wniosków przesłanych w formie pisemnej, odpowiedź zostanie przesłana listem poleconym na adres wskazany przez osobę składającą wniosek, o ile z treści wniosku nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail.

 

§ 8 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

 

 1. Kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony danych Osobowych możliwy jest:
 1. listownie: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 2. przez elektroniczną skrzynkę dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,
 3. telefonicznie (Infolinia Urzędu): 606 950 000.

 

§ 9 Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem niniejszej Strony internetowej, z tym zastrzeżeniem, iż niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację usług.

 

§ 10 Pliki Cookies

 1. Strona internetowa wykorzystuje mechanizm działania plików cookies. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie, tablecie) podczas przeglądania Strony internetowej i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze Stroną z urządzenia (np. komputera, telefonu, tabletu), na którym zostały zapisane. Pliki te mają na celu zapewnić prawidłowe działanie Strony internetowej.

 

 1. Strona internetowa używa dwa rodzaje plików cookies:
 1. cookies sesyjne – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika,
 2. cookies stałe – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

 

 1. Strona internetowa korzysta z następujących rodzajów plików cookies:

 

Pliki cookies niezbędne (9)

Niezbędne pliki cookies przyczyniają się do użyteczności strony internetowej poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony. Strona nie może funkcjonować poprawnie bez tych plików cookies.

 

Nazwa Cookies

 

Dostawca

Typ

Data ważności

_grecaptcha

gstatic.com

HTML

Stały

_GRECAPTCHA

google.com

HTTP

180 dni

CONSENT

youtube.com

HTTP

2 lata

rc::a

gstatic.com

HTML

Stały

rc::b

gstatic.com

HTML

Sesyjny

rc::c

gstatic.com

HTML

Stały

rc::f

gstatic.com

HTML

Stały

SESS#

firebox.com.pl

HTTP

Sesyjny

test_cookie

doubleclick.net

HTTP

1 dzień

 

Pliki cookies statystyczne (8)

Pliki cookies statystyczne pomagają Administratorowi Strony internetowej zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy zachowują się na Stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

 

Nazwa Cookies

 

Dostawca

Typ

Data ważności

 

_ga

com.pl

HTTP

2 lata

_ga

firebox.com.pl

HTTP

2 lata

_ga_#

com.pl

HTTP

2 lata

_ga_#

firebox.com.pl

HTTP

2 lata

_gat

firebox.com.pl

HTTP

1 dzień

_gid

firebox.com.pl

HTTP

1 dzień

collect

google-analytics.com

PIXEL

Sesyjny

td

googletagmanager.com

PIXEL

Sesyjny

 

Pliki cookies marketingowe (13)

Pliki cookies marketingowe stosowane są w celu śledzenia Użytkowników na Stronie internetowej. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

 

Nazwa Cookies

 

Dostawca

Typ

Data ważności

_fbp

com.pl

HTTP

3 miesiące

_fbp

firebox.com.pl

HTTP

3 miesiące

ads/ga-audiences

google.com

PIXEL

Sesyjny

LAST_RESULT_ENTRY_KEY

youtube.com

HTTP

Sesyjny

LogsDatabaseV2:V#||Logs

RequestsStore

youtube.com

IndexedDB

Stały

nextId

youtube.com

HTTP

Sesyjny

pagead/1p-uselist/972041154/

google.com

PIXEL

Sesyjny

pagead/1p-user-list/AW-972041154/

google.com

PIXEL

Sesyjny

requests

youtube.com

HTTP

Sesyjny

TESTCOOKIESENABLED

youtube.com

HTTP

1 dzień

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

HTTP

180 dni

YSC

youtube.com

HTTP

Sesyjny

YtIdbMeta#databases

youtube.com

IndexedDB

Stały

 

Pliki cookies niesklasyfikowane (5)

Pliki cookies nieklasyfikowane, to pliki, które są w procesie klasyfikowania, wraz z dostawcami poszczególnych plików cookies.

 

Nazwa Cookies

 

Dostawca

Typ

Data ważności

active_session

firebox.com.pl

HTML

Sesyjny

banner_index_

firebox.com.pl

HTTP

30 dni

cookies_google_analytics

firebox.com.pl

HTTP

20 lat

cookies_google_targeting

firebox.com.pl

HTTP

20 lat

soteshop

firebox.com.pl

HTTP

Sesyjny

 

 

 1. Strona internetowa używa wtyczki społecznościowe serwisów społecznościowych, co powoduje, iż w urządzeniu Użytkownika mogą być umieszczone pliki cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności takich jak: Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Linkedin. Poniżej szczegóły:
 1. Facebook – przycisk Facebook Like jest używany, aby zintegrować Stronę internetową z naszą stroną na Facebook’u. Powoduje to, iż niektóre pliki cookies zostaną utworzone przez Facebook, które wykrywają liczbę „lubię” oraz czy Użytkownik jest zalogowany na Facebook, czy nie. Szczegółowe informacje na temat plików cookies dostępne są w Polityce prywatności Facebook,
 2. YouTube – możemy osadzać na Stronie internetowej pliki wideo, które są hostowane w serwisie zewnętrznym (YouTube), z wykorzystaniem rozszerzonego trybu prywatności YouTube. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie YouTube, YouTube może zapisać pliki cookie w komputerze Użytkownika dopiero wówczas, gdy Użytkownik uruchomi odtwarzacz wideo YouTube. Ponadto, na potrzeby odtwarzana osadzonych plików wideo w ramach tego trybu prywatności, YouTube nie będzie przechowywać informacji pozwalających na identyfikację osobową użytkownika. W związku z tym, że pliki cookie są zapisywane przez YouTube, nie ma możliwości sprawowania bezpośredniej kontroli nad ich wykorzystaniem. Szczegółowe informacje na temat plików cookies dostępne są w polityce prywatności YouTube,
 3. Twitter – wtyczkę tę można rozpoznać pod logiem Twitter. Informacja o prywatności dostępna na stronie twitter.com
 4. Linkedin – wtyczkę tę można rozpoznać pod loginem Linkedin. Informacja o prywatności dostępna są w polityce prywatności na stronie linkedin.com
 5. Instagram – wtyczkę tę można rozpoznać pod logiem Instagram. Informacja o prywatności dostępna na stronie instagram.com

 

 1. Strona internetowa korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics, usługi analizowania usług internetowych tj. monitorowania ruchu sieciowego, oferowanej przez Google. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu ze strony przez użytkownika. W ramach Google Analytics nie są gromadzone jakiekolwiek dane, które pozwalałyby na identyfikację użytkownika. Szczegóły związane z Google Analytics dostępne są na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245

 

 1. Strona internetowa korzysta z programu Leadfeeder. Szczegółowe informacje na temat danych zbieranych za pośrednictwem Leadfeeder dostępne są pod linkiem: https://www.leadfeeder.com/leadfeeder-and-gdpr/

 

 1. Strona internetowa wykorzystuje również pliki cookies zewnętrzne w celu prezentowania na Stronie internetowej mapy wskazującej lokalizację siedziby Net Complex sp. z o.o., za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (Administrator plików cookies zewnętrznych: Google Inc z siedzibą w USA).

 

 1. Pliki cookies wykorzystywane w Sklepie nie są szkodliwe ani dla Użytkownika ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez Użytkownika, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w ustawieniach przeglądarki internetowej. Mechanizm działania plików cookies można w każdym czasie wyłączyć dokonując zmiany ustawień przeglądarki internetowej, jednak wyłączenie plików cookies może uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze strony Sklepu internetowego. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w przeglądarkach internetowych w dziale pomocy danej przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.