REGULAMIN

 


ROZDZIAŁ I

INFORMACJE OGÓLNE

§1 Wstęp

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym https://www.firebox.com.pl/ prowadzony jest przez Net Complex sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000638200, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Wita Stwosza 5, 43 – 300 Bielsko Biała, numer NIP: 547-216-54-61, numer REGON: 365444659.

2. Dane kontaktowe:

Adres korespondencyjny:

Net Complex Sp. z o.o.

ul. Wita Stwosza 5, 43 – 300 Bielsko Biała

Poczta elektroniczna: bok@firebox.com.pl 

Kontakt telefoniczny:

Tel. stacjonarny: 33 472 03 18 lub 33 816 04 11, fax: 33 486 70 02

Tel. kom.: 501 196 890

Godziny pracy: Pon. – Pt. 8: 00 – 16: 00 (koszt połączenia wg stawki operatora)

3. Definicje pojęć użytych w regulaminie:

a) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy wprowadzone przez niego w procesie rejestracji Konta, w tym także informacje dotyczące złożonych zamówień.

b) Klient/Usługobiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

c) Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym https://www.firebox.com.pl/  

d) Sprzedawca/Usługodawca – Net Complex Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000638200, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres doręczeń): ul. Wita Stwosza 5, 43 – 300 Bielsko Biała, numer NIP: 547-216-54-61, numer REGON: 365444659.

e) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana na odległość między Klientem a Sprzedawcą, na zasadach określonych w regulaminie.

4. Niniejszy regulamin reguluje szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi polegające na możliwości zapoznania się z ofertą Sprzedawcy, umożliwiające rejestrację Konta a także umożliwia składanie zamówień poprzez formularz zamówienia.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) oraz inne właściwe przepisy.

ROZDZIAŁ II

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

§2 Warunki techniczne

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu internetowego jest:

a) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego,

b) aktywne połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,

c) aktywne konto poczty elektronicznej,

d) system operacyjny Microsoft Windows 7, 8, 10, Vista, Linux, macOS,

e) przeglądarka internetowa: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome,

f) włączona obsługa apletu JavaScript, plików Cookies,

g) minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

2. W przypadku korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty e-mail, natomiast w przypadku załączników dostarczanych wraz z pocztą e-mail, programu obsługującego pliki takie jak: pdf, doc, jpg.

3. Klient jest zobowiązany korzystać z zasobów Sklepu internetowego, zgodnie z jego przeznaczeniem i powinien powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Z uwagi na fakt, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się ze szczególnym zagrożeniem, jakie występuje przy korzystaniu z sieci Internet, Klient winien stosować odpowiednie oprogramowanie mające na celu stworzenie odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności używać aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych, oraz zapór sieciowych – firewall.

ROZDZIAŁ III

WARUNKI ZAWARCIA I ROZWIĄZANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POLEGAJĄCEJ NA PROWADZENIU KONTA

 

§3 Rejestracja Konta

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta wymaga dokonania rejestracji. W celu rejestracji Konta należy w zakładce „Logowanie”, kliknąć na przycisk „Załóż Konto”, następnie należy podać adres e-mail, hasło oraz kliknąć na przycisk „Załóż Konto”. Po wykonaniu powyższych czynności, na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta zostaje przesłane potwierdzenie dokonanej rejestracji wraz z kodem aktywacji. W celu zakończenia procedury związanej z rejestracją Konta, należy kliknąć w link aktywacyjny załączony w mailu.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta, zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Usługa w przedmiocie prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie.

3. Usługodawca nie przetwarza w systemie teleinformatycznym Sklepu haseł jak i loginów zarejestrowanych Usługobiorców. W przypadku utraty hasła, Usługodawca może wygenerować nowe hasło przy pomocy usługi „Przypomnij hasło”. W takim wypadku na adres e-mail Usługobiorcy podany podczas rejestracji Konta, Usługodawca przesyła wiadomość zawierającą nowe hasło.

§4 Rozwiązanie umowy dotyczącej prowadzenia Konta

1. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta może wypowiedzieć Klient w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli w formie elektronicznej na adres: bok@firebox.com.pl lub w formie pisemnej na adres: Net Complex Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 5, 43 – 300 Bielsko Biała.

2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym oraz prowadzi działania zagrażające bezpieczeństwu systemu informatycznego Sklepu (działalność hackerska) a także w przypadku, gdy nastąpi zamknięcie/likwidacja Sklepu internetowego. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta przez Usługodawcę następuje poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia woli na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta lub w formie pisemnej na dane adresowe Usługobiorcy.

ROZDZIAŁ IV

ZAMÓWIENIA

§5 Składanie zamówień

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W celu złożenia zamówienia, należy wybrać produkt i potwierdzić wybór klikając na przycisk „Dodaj do koszyka”. Następnie Klient może kontynuować zakupy, klikając na przycisk „Kontynuuj zakupy”, lub sfinalizować zakup, klikając na przycisk „Zamów”. W kolejnym kroku, zostaje wyświetlona zawartość koszyka, gdzie Klient ma możliwość aktualizacji koszyka poprzez zmniejszenie/zwiększenie lub usunięcie produktu. 

3. Następnie dokonujemy wyboru formy dostawy oraz formy płatności. W kolejnym kroku Klient podejmuje decyzje o sposobie złożenia zamówienia poprzez:

a) logowanie do Konta dla stałych Klientów – należy podać login, hasło i kliknąć na przycisk „Zaloguj”,

b) rejestracje Konta – po wypełnieniu formularza zamówienia należy zaznaczyć checkbox „Załóż Konto”,

c) zamówienie bez logowania – zamówienie składane poprzez formularz zamówienia.

4. Składając zamówienie bez logowania poprzez formularz zamówienia w zakładce „Dane płatnika” należy podać następujące dane: nazwa firmy, numer nip, imię i nazwisko, adres dostawy: ulica, numer domu / numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj, numer telefonu, adres e-mail. Następnie zostaje wyświetlone podsumowanie zamówienia z możliwością weryfikacji informacji zawartych w zamówieniu. W celu zakończenia procedury związanej ze składaniem zamówienia należy kliknąć na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

5. Przy każdym towarze podana jest cena, jaka obowiązuje w Sklepie. Ceny na stronie Sklepu dotyczą pojedynczego produktu i nie obejmują kosztów dostawy. Do ceny towaru, należy doliczyć koszt dostawy. 

 

§6 Realizacja zamówień

1. Dostawa towaru realizowana jest w terminie do 21 dni. Termin dostawy przy płatności przelewem, rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta realizowane są w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zostało złożone zamówienie.

2. Sprzedawca dostarcza towar za pośrednictwem Kuriera DHL. Wszystkie przesyłki wysyłane są, jako przesyłki kurierskie ubezpieczone. 

§7 Płatność za towar

1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b) przelew online za pośrednictwem serwisu Dotpay.

2. Płatność przelewem należy uregulować w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży na rachunek bankowy prowadzony przez Bank ING Bank Śląski – nr rachunku: 37 1050 1070 1000 0090 3104 7385. W tytule przelewu prosimy wpisać numer faktury VAT.

3. Obsługę płatności elektronicznych w przypadku serwisu Dotpay prowadzi Dotpay sp. z o.o. z siedzibą w 30 – 552 Kraków, przy ul. Wielicka 72, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000700791, NIP: 634-266-18-60, REGON: 240770255, o kapitale zakładowym 4 000 000,00 złotych w całości wniesionym. Szczegółowy regulamin obsługi płatności przez serwis Dotpay dostępny jest tutaj

4. Sprzedawca wystawia faktury VAT w wersji elektronicznej, które są przesyłane do Klienta drogą elektroniczną. Jeżeli Klient chciałby otrzymać fakturę w wersji papierowej, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 501 196 890 lub drogą elektroniczną na adres: bok@firebox.com.pl 

ROZDZIAŁ V

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


§8 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Reklamacje związane z nieprawidłowym działaniem Sklepu internetowego, można zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: bok@firebox.com.pl a także w formie pisemnej na adres: Net Complex Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 5, 43 – 300 Bielsko Biała. 

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail, opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji, sposobu dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie). Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią ułatwienie przy rozpatrywaniu reklamacji przez Usługodawcę. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania, przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem. 

§9 Rękojmia 

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towarów ulega wyłączeniu.

§10 Gwarancja

Wszystkie towary objęte są gwarancją Producenta wraz z serwisem jak i możliwością wymiany towaru w zależności od wykupionego pakietu. Szczegóły gwarancji dla poszczególnych marek produktów dostępne są w kartach gwarancyjnych lub na stronach internetowych Producenta.

ROZDZIAŁ VI

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§11 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Net Complex Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000638200, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Wita Stwosza 5, 43 – 300 Bielsko Biała, NIP: 547-216-54-61, REGON: 365444659.

2. Administrator danych przetwarza dane osobowe pozyskiwane poprzez stronę Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.

3. Sprzedawca przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązuje się stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpieczające dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4. Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych a także informacje na temat plików cookies dostępne są w zakładce „Polityka prywatności”.

§12 Postanowienia końcowe

1. Wszystkie fotografie produktów jak i pozostałe materiały w szczególności teksty, grafiki, opisy, opublikowane na stronie Sklepu internetowego stanowią własność Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie, podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 luty 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880).

2. Wszystkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umowy kupna – sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku porozumienia, spór rozstrzygnie Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 12 grudnia 2018 r.