REGULAMIN


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


ROZDZIAŁ I

INFORMACJE OGÓLNE

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin reguluje szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego usługi polegające na możliwości zapoznania się z ofertą Sprzedawcy, umożliwiające rejestrację Konta a także umożliwia składanie zamówień poprzez formularz zamówienia.

 

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym https://firebox.com.pl/ prowadzony jest przez Net Complex sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000638200, adres stałego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Wita Stwosza 5, 43 – 300 Bielsko Biała, NIP: 547-216-54-61, REGON: 365444659.
 2. Dane kontaktowe:

Adres korespondencyjny (biuro, sprzedaż, obsługa reklamacji):

Net Complex sp. z o.o.

 1. Wita Stwosza 5, 43 – 300 Bielsko Biała

Poczta elektroniczna: biuro@netcomplex.pl

Kontakt telefoniczny:

Tel. stacjonarny: 33 816 04 11

Godziny pracy: Pon. – Pt. 8: 00 – 16: 00 (koszt połączenia wg stawki operatora)

 

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Terminy użyte w regulaminie oznaczają:
 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, z którą może być zawarta umowa sprzedaży.
 2. Konsument – zgodnie z art.221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Konto – konto Klienta w Sklepie internetowym, pozwalające na korzystanie przez Klienta z dodatkowych usług. W ramach Konta, przechowywane są dane adresowe podane przez Klienta umożliwiające realizację dostawy zamawianych produktów, dostęp do historii zamówień oraz dostęp do innych usług.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Sklep internetowy (dalej także, jako „Sklep”) – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym https://firebox.com.pl/
 7. Sprzedawca/Usługodawca – Net Complex sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000638200, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres doręczeń): ul. Wita Stwosza 5, 43 – 300 Bielsko Biała, NIP: 547-216-54-61, REGON: 365444659.
 8. Treść cyfrowa – produkty (Towary) w postaci cyfrowej, zarówno te przesyłane elektronicznie (np. klucz produktu) jak i zapisane na nośniku (płyta CD).
 9. Towar – produkt dostępny w Sklepie internetowym będący przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 10. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni co celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana na odległość między Klientem a Sprzedawcą, na zasadach określonych w regulaminie.
 12. Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych, w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, polegająca na udzieleniu dostępu do Treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym.
 13. Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta na:
 1. wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
 2. wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,
 3. inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.

 

ROZDZIAŁ II

USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

§2

Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę:

 1. Formularz kontaktowy – usługa polegająca na udostępnieniu Klientowi formularza kontaktowego za pośrednictwem, którego możliwy jest kontakt z Usługodawcą. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.
 2. Konto – usługa polegająca na udostępnieniu Klientowi możliwości założenia Konta w Sklepie internetowym, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Przypomnij hasło – usługa umożliwiająca wygenerowanie nowego hasła do Konta poprzez zakładkę „Logowanie”, po kliknięciu na przycisk „Przypomnij hasło”, następnie wpisaniu adresu e-mail i kliknięciu na przycisk „Wyślij”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.
 4. Wyszukiwanie – usługa umożliwiająca wyszukiwanie treści poprzez okienko „Wpisz czego szukasz”, dostępne na stronie Sklepu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.
 5. Zamówienie – usługa umożliwiająca Klientowi złożenie zamówienia za pomocą formularza zamówienia w celu zawarcia Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 6. Zapytaj o produkt – usługa umożliwiająca Klientowi uzyskanie informacji na temat danego Towaru po kliknięciu na przycisk „Zapytaj o produkt”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

 

ROZDZIAŁ III

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

§3 Warunki techniczne

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu internetowego jest:
 2. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego,
 3. aktywne połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,
 4. aktywne konto poczty elektronicznej,
 5. przeglądarka internetowa: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari,
 6. włączona obsługa apletu JavaScript, plików Cookies,
 7. minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.
 8. W przypadku korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty e-mail, natomiast w przypadku załączników dostarczanych wraz z pocztą e-mail, programu obsługującego pliki takie jak: pdf, doc, jpg.
 9. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym przy użyciu protokołu SSL.
 10. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany ww. wymagań technicznych, w szczególności dotychczasowe oprogramowanie może zostać zastąpione wyższą wersją.
 11. Klient korzystający ze Sklepu internetowego zobowiązany jest do:
 12. korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
 13. korzystania z wszelkich treści dostępnych w Sklepie wyłącznie na własny użytek,
 14. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 15. niepodejmowania działań naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjętych norm społecznych lub godzących w dobre obyczaje,
 16. niepodejmowania działań o charakterze programistycznym, hackerskim, w tym w celu dokonania jakichkolwiek zmian w kodzie źródłowym strony internetowej.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

INFORMACJE O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM PRZEZ KLIENTA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ USŁUGODAWCĘ

 

§ 4

 1. Usługodawca zwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Klienta jako użytkownika korzystającego z sieci Internet. 
 1. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:
 2. złośliwe oprogramowanie – to różnego rodzaju aplikacje lub skrypty wywołujące szkodliwe lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany,
 3. programy szpiegujące – to programy śledzące działania Klienta, które gromadzą informacje o Kliencie i przesyłają je autorowi programu,
 4. włamania do systemu Klienta z użyciem narzędzi hackerskich,
 5. wyłudzanie poufnych informacji np. haseł przez podszywanie się pod inną osobę,
 6. spam – to niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym.
 7. Aby uniknąć powyższych zagrożeń, Klient powinien zainstalować program antywirusowy na komputerze lub urządzeniu za pomocą, którego łączy się z siecią Internet. Program powinien być stale aktualizowany.
 8. Dodatkowo zaleca się, aby Klient korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną posiadał uruchomioną zaporę systemową (Firewall), nie otwierał załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia, a także przeprowadzał regularne skanowanie całego systemu programem antywirusowym.

ROZDZIAŁ V

WARUNKI ZAWARCIA I ROZWIĄZANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POLEGAJĄCEJ NA PROWADZENIU KONTA

 

§ 5 Rejestracja Konta

 1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną dotycząca prowadzenia Konta wymaga dokonania rejestracji. W celu rejestracji Konta należy w zakładce „Logowanie”, kliknąć na przycisk „Nie masz konta? Załóż Konto”, następnie należy podać adres e-mail, hasło oraz kliknąć na przycisk „Załóż Konto”. Po wykonaniu powyższych czynności, na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta zostaje przesłane potwierdzenie dokonanej rejestracji wraz z kodem aktywacji. W celu zakończenia procedury związanej z rejestracją Konta, należy kliknąć w link aktywacyjny załączony w e-mailu.
 2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną dotycząca prowadzenia Konta, zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Usługa w przedmiocie prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie.
 3. Usługodawca nie przetwarza w systemie teleinformatycznym Sklepu haseł jak i loginów zarejestrowanych Klientów. W przypadku utraty hasła, Usługodawca może wygenerować nowe hasło przy pomocy usługi „Przypomnij hasło”. W takim wypadku na adres e-mail Klienta podany podczas rejestracji Konta, Usługodawca przesyła wiadomość zawierającą nowe hasło.
 4. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu oraz hasła do Konta w Sklepie internetowym. Hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

§ 6 Rozwiązanie umowy dotyczącej prowadzenia Konta

 1. Umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną dotyczącej prowadzenia Konta może wypowiedzieć Klient w każdym czasie, bez podania przyczyny poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli w formie elektronicznej na adres: biuro@netcomplex.pl lub w formie pisemnej na adres: Net Complex sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 5, 43 – 300 Bielsko Biała. Usunięcie Konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta.

 

 1. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną dotyczącej prowadzenia Konta w przypadku, gdy Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym oraz prowadzi działania zagrażające bezpieczeństwu systemu informatycznego Sklepu (działalność hackerska) a także w przypadku, gdy nastąpi zamknięcie/likwidacja Sklepu internetowego. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta przez Usługodawcę następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia woli na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta lub w formie pisemnej na dane adresowe Klienta.

 

ROZDZIAŁ VI

ZAMÓWIENIA

 

§ 7 Procedura składania zamówień

 1. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Niektóre z zakupionych Towarów (licencje na oprogramowanie) dostarczane są w postaci cyfrowej bez nośnika materialnego na adres e-mail Klienta wskazany w formularzu zamówienia.
 3. W przypadku, gdy przedmiotem umowy zawieranej na odległość są Treści cyfrowe, Klient przed wysłaniem zamówienia (zaznaczając odpowiedni checkbox w formularzu zamówienia) może wyrazić zgodę na dostarczanie Treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od umowy zawieranej na odległość.
 4. W celu złożenia zamówienia, należy wybrać Towar i potwierdzić wybór klikając na przycisk „Dodaj do koszyka”. Następnie Klient może kontynuować zakupy, klikając na przycisk „Kontynuuj zakupy”, lub sfinalizować zakup, klikając na przycisk „Zamów”. W kolejnym kroku, zostaje wyświetlona zawartość koszyka, gdzie Klient ma możliwość aktualizacji koszyka poprzez zmniejszenie/zwiększenie lub usunięcie Towaru.
 5. Następnie Klient dokonuje wyboru formy dostawy oraz formy płatności oraz podejmuje decyzję o sposobie złożenia zamówienia poprzez:
 6. logowanie do Konta – opcja ta dostępna jest dla Klientów mających status zarejestrowanego użytkownika Sklepu internetowego, w celu zalogowania wpisujemy adres e-mail, hasło i klikamy na przycisk „Zaloguj”.
 7. rejestracja Konta – opcja ta dostępna jest dla Klientów niemających statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu internetowego, w celu rejestracji Konta po wypełnieniu formularza zamówienia należy zaznaczamy checkbox „Załóż Konto”,
 8. bez rejestracji i logowania przy pomocy Formularza zamówienia – opcja ta dostępna jest dla Klientów nieposiadających zarejestrowanego Konta, Klient składa zamówienie z pominięciem procedury rejestracji lub logowania do Konta.
 9. Składając zamówienie poprzez formularz zamówienia, w zakładce „Dane płatnika” należy podać następujące dane: nazwa firmy, numer nip, imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail.
 10. Przy każdym Towarze podana jest cena, jaka obowiązuje w Sklepie. Ceny na stronie Sklepu dotyczą pojedynczego produktu i nie obejmują kosztów dostawy. Do ceny Towaru, należy doliczyć koszt dostawy.
 11. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien poinformować Sprzedawcę w momencie dokonywania zakupu, iż nabywa towar jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej informacji, następuje poprzez podanie w formularzu zamówienia nazwy Przedsiębiorcy oraz numeru NIP.
 12. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie jej otrzymanie.
 13. W kolejnym kroku zostaje wyświetlone podsumowanie zamówienia z możliwością weryfikacji informacji zawartych w zamówieniu. W celu zakończenia procedury związanej ze składaniem zamówienia należy kliknąć na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 14. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży.

§ 8 Realizacja zamówień

 1. Dostawa Towaru realizowana jest w terminie do 21 dni. Termin dostawy przy płatności przelewem, rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca dostarcza towar za pośrednictwem Kuriera DHL. Wszystkie przesyłki wysyłane są, jako przesyłki kurierskie ubezpieczone.

 

§ 9 Sposoby i terminy dostawy treści cyfrowych bez nośnika materialnego (wersja elektroniczna)

Sprzedawca realizuje dostawę Towaru (Treści cyfrowe) w wersji elektronicznej na podany adres e-mail przez Klienta w formularzu zamówienia. Wysyłka Towaru (Treści cyfrowe) następuje w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy. Wysyłka Towaru (Treści cyfrowe) do Klienta jest nieodpłatna.

 

§ 10 Płatność za towar

 1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:
 2. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 3. przelew online za pośrednictwem serwisu Dotpay.
 4. Płatność przelewem należy uregulować w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., nr rachunku: 33 1020 1390 0000 6702 0634 3802. W tytule przelewu prosimy wpisać numer faktury VAT.
 5. Obsługę płatności elektronicznych w przypadku serwisu Dotpay prowadzi Dotpay sp. z o.o. z siedzibą w 30 – 552 Kraków, przy ul. Wielicka 72, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000700791, NIP: 634-266-18-60, REGON: 240770255, o kapitale zakładowym 4 000 000,00 złotych w całości wniesionym.
 6. Sprzedawca wystawia faktury VAT w wersji elektronicznej, które są przesyłane do Klienta drogą elektroniczną. Jeżeli Klient chciałby otrzymać fakturę w wersji papierowej, należy skontaktować się z Sprzedawcą pod numerem telefonu 501 196 890 lub drogą elektroniczną na adres: biuro@netcomplex.pl
 7. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na uregulowanie płatności z tytułu zawartej Umowy sprzedaży, o czym poinformuje Klienta pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wraz z informacją o dodatkowym terminie płatności, Sprzedawca informuje Klienta, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży. W przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Sprzedawcę na dokonanie płatności z tytułu zawartej Umowy sprzedaży, Sprzedawca przekazuje Klientowi pisemnie lub drogą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.

§ 11 Dodatkowe usługi

 1. Klient ma możliwość skorzystania z usługi umożliwiającej przetestowanie urządzenia WatchGuard za darmo. W celu skorzystania z usługi należy wykonać następujące czynności:
 2. kliknąć na przycisk „Tak, chcę umówić się na testy”,
 3. podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nazwa firmy,
 4. kliknąć na przycisk „Rejestruj”.
 5. W momencie kliknięcia na przycisk „Rejestruj” zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi „Umów się na testy urządzenia WatchGuard”.

 

ROZDZIAŁ VII

UMOWY O DOSTARCZANIE TREŚCI CYFROWEJ LUB USŁUGI CYFROWEJ

 

§ 12

 1. Do umowy, na mocy której Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub innych świadczeń, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się wyłącznie w zakresie postanowień dotyczących Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.
 2. Sprzedawca dostarcza Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta Treść cyfrową lub Usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu Umowy, chyba że Strony postanowiły inaczej.
 3. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie Treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi, Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument, Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument, Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
 4. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Konsument, Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta lub fizycznie lub wirtualne urządzenie, które Konsument, Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.
 5. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, Konsument, Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez Strony terminie, Konsument, Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może odstąpić od umowy.
 6. Konsument, Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczania Treści cyfrowej lub Usługi Cyfrowej, jeżeli:
 7. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub,
 8. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.
 9. Ciężar dowodu dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej spoczywa na Sprzedawcy.
 10. W razie odstąpienia przez Konsumenta, Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta od umowy przepis § 12 ust. 26 stosuje się odpowiednio.
 11. Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:
 12. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji,
 13. przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
 14. Ponadto Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:
 15. nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
 16. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument, Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba, że Sprzedawca wykaże, że:
 17. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
 18. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
 19. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta o zawarciu umowy,
 20. być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może rozsądnie oczekiwać,
 21. być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, która została udostępniona Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta przez Sprzedawcę przed zawarciem umowy.
 22. Sprzedawca informuje Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta przez czas:
 23. dostarczania Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub,
 24. zasadnie oczekiwany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta, uwzględniając rodzaj Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.
 25. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
 26. poinformował Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania,
 27. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.
 28. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową w zakresie, o którym mowa w § 12 ust. 10 lub § 12 ust. 11, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w § 12 ust. 10 lub § 12 ust. 11, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.
 29. W przypadku gdy umowa przewiduje dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w sposób ciągły, Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa muszą pozostawać zgodne z umową przez oznaczony w umowie czas ich dostarczania.
 30. Treść cyfrową lub Usługę cyfrową dostarcza się w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia umowy, chyba, że Strony postanowiły inaczej.
 31. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
 32. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową określonego w ust. 16, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 33. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 34. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w zakresie uregulowanym w § 12 ust. 11, który wystąpił w czasie określonym w tym przepisie.
 35. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument, Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta, może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 36. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową sprzedaży z uwagi na niemożliwość doprowadzenia lub nadmierne koszty,
 37. Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowej do zgodności z Umową,
 38. brak zgodności Treści cyfrowej z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść cyfrową do zgodności z Umową sprzedaży,
 39. brak zgodności Treści cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży,
 40. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 41. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 42. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową oraz wartość Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnych z umową.
 43. Sprzedawca doprowadza Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Sprzedawca.
 44. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 45. doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do § 12 ust. 21 i § 12 ust. 22,
 46. Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z § 12 ust. 25,
 47. brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z umową,
 48. brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w § 12 ust. 20,
 49. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta.
 50. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest istotny.
 51. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Towaru (Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe), Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:
 1. są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy,
 2. dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę,
 3. zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności,
 4. zostały wytworzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami lub Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 1. Sprzedawca udostępnia Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w § 12 ust. 26 pkt. a) – c).

 

 1. Sprzedawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył Treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedawcy.

 

 1. 29. Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa były niezgodne z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Konsument lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta z nich faktycznie korzystał.

 

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści lub Usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz Treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.

 

 1. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.

 

 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

ROZDZIAŁ VIII

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 • 13 Niezgodność Towaru z umową
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar zgodny z umową. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta za niezgodność Towaru z umową na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta a także w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, z wyłączeniem przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II.

 

 1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
 2. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji,
 3. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

 

 1. Ponadto Towar, aby był uznany za zgodny z umową, musi:
 2. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
 3. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże że:
 • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
 • przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone lub w porównywalny sposób,
 • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta o zawarciu umowy;
 1. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może rozsądnie oczekiwać,
 2. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

 

 1. Reklamację można złożyć pisemnie na adres: Net Complex sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 5, 43 – 300 Bielsko Biała lub w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@netcomplex.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację, wskazanie braku zgodności z umową oraz żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

 

 1. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

 • 14 Rękojmia dla Przedsiębiorców

Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar lub brak zgodności Towaru z umową wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą zostaje wyłączona (podstawa prawna: art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego).

 • 15 Gwarancja

Wszystkie Towary objęte są gwarancją producenta wraz z serwisem jak i możliwością wymiany Towaru w zależności od wykupionego pakietu. Szczegóły gwarancji dla poszczególnych marek towarów dostępne są w kartach gwarancyjnych lub na stronach internetowych producenta. 

 

 • 16 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 2. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:
 3. zwrócić się z wnioskiem o rozwiązanie sporu do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bielsku Białej, ul. Piastowska 44, 43 – 300 Bielsko Biała http://www.katowice.wiih.gov.pl/
 4. złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
 5. skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów,
 6. skorzystać z pomocy prawnej świadczonej pod numerem Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 oraz 22 290 89 16, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8: 00 – 18: 00. Porady udzielane są bezpłatnie, koszt połączenia według taryfy operatora,
 7. skorzystać z Konsumenckiego Centrum E-porad, które udziela porad w sprawach prostych drogą elektroniczną. Adres, pod którym można wysyłać zapytania to: porady@dlakonsumentow.pl.
 8. Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług. Jednocześnie Sprzedawca przypomina, iż adres poczty elektronicznej do kontaktu to: biuro@netcomplex.pl
 9. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy udzielający informacji Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich. Pomoc udzielana jest pod numerem telefonu 22 55 60 333, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl. Z pracownikiem Punktu można również spotkać się osobiście w Centrali UOKIK pod adresem: Plac Powstańców Warszawy 1, 00 – 950 Warszawa.
 • 17 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Reklamacje związane z nieprawidłowym działaniem Sklepu internetowego, można zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@netcomplex.pl a także w formie pisemnej na adres: Net Complex sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 5, 43 – 300 Bielsko Biała.

 

 1. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail, opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji, sposobu dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie). Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania, przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.

 

ROZDZIAŁ IX

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 • 18
 1. Konsument oraz Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 18 pkt 8 i pkt. 9. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: biuro@netcomplex.pl lub pisemnie na adres: Net Complex sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 5, 43 – 300 Bielsko Biała. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie jednak nie jest obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: Net Complex sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 5, 43 – 300 Bielsko Biała.

 

 1. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:
 2. dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 3. dla umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 8. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w odniesieniu do umów o dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.

 

ROZDZIAŁ X

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 • 19 Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych jest Net Complex sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000638200, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Wita Stwosza 5, 43 – 300 Bielsko Biała, NIP: 547-216-54-61, REGON: 365444659.

 

 1. Sprzedawca przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązuje się stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpieczające dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

 1. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w zakładce „Polityka prywatności”.

 

 • 20 Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.

 

 1. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie w zakładce „Regulamin”, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, utrwalenie i odtworzenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (w formie pliku PDF).

 

 1. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się na stronie Sklepu należą do Sprzedawcy. Prawa autorskie podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 luty 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509). Zdjęcia produktów, nazwy firm i ich loga prezentowane na stronach Sklepu zostały użyte w celu prezentacji Towarów, do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337, 2339, z 2023 r. poz. 326), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z 2021 r. poz. 2105), ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku:
 2. zmiany obowiązujących przepisów prawa skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem,
 3. zmiany funkcjonalności Sklepu internetowego w tym wprowadzenia nowych usług świadczonych drogą elektroniczną, zmiany lub zaprzestania świadczenia dotychczasowych usług świadczonych drogą elektroniczną,
 4. zmiany form płatności, zmiany sposobów dostawy, zmiany danych adresowych.

 

 1. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na składane lub złożone zamówienia a także zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży, które objęte są regulaminem obowiązującym w dniu składania zamówienia przez Klienta. Sprzedawca opublikuje jednolity tekst regulaminu na stronie Sklepu ze wskazaniem daty obowiązywania. Klienci, którzy dokonali rejestracji Konta w Sklepie internetowym, zostaną powiadomieni o zmianie regulaminu za pośrednictwem poczty e-mail. Poinformowanie o zmianie regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany regulaminu. Zmieniony regulamin będzie wiązać Klienta, który dokonał rejestracji Konta, który nie wypowie umowy o świadczenie usługi dotyczącej prowadzenia Konta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie regulaminu.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2023 r.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

 

– Adresat: Net Complex sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 5, 43 – 300 Bielsko Biała, adres e-mail: biuro@netcomplex.pl numer telefonu: 33 816 04 11

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić

 

Pobierz regulamin w PDF