REGULAMIN


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


ROZDZIAŁ I

INFORMACJE OGÓLNE

§ 1 Wstęp

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym https://www.firebox.com.pl/ prowadzony jest przez Net Complex sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000638200, adres stałego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Wita Stwosza 5, 43 – 300 Bielsko Biała, NIP: 547-216-54-61, REGON: 365444659.

2. Dane kontaktowe:

Adres korespondencyjny (biuro, sprzedaż, obsługa reklamacji):

Net Complex sp. z o.o.

ul. Wita Stwosza 5, 43 – 300 Bielsko Biała

Poczta elektroniczna: bok@firebox.com.pl 

Kontakt telefoniczny: 

Tel. stacjonarny: 33 472 03 18 lub 33 816 04 11, fax: 33 486 70 02

Tel. kom.: 501 196 890

Godziny pracy: Pon. – Pt. 8: 00 – 16: 00 (koszt połączenia wg stawki operatora)

 

3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 

4. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym https://www.firebox.com.pl/ są fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad fizycznych oraz wad prawnych.

 

5. Terminy użyte w regulaminie oznaczają:

 1. Klient/Usługobiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny,
 2. Konto – konto Klienta w Sklepie internetowym, pozwalające na korzystanie przez Klienta z dodatkowych usług. W ramach Konta, przechowywane są dane adresowe podane przez Klienta umożliwiające realizację dostawy zamawianych produktów, dostęp do historii zamówień oraz dostęp do innych usług,
 3. Sklep internetowy (dalej także, jako „Sklep”) – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym https://www.firebox.com.pl/  
 4. Sprzedawca/Usługodawca – Net Complex sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000638200, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres doręczeń): ul. Wita Stwosza 5, 43 – 300 Bielsko Biała, NIP: 547-216-54-61, REGON: 365444659,
 5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana na odległość między Klientem a Sprzedawcą, na zasadach określonych w regulaminie.

6. Niniejszy regulamin reguluje szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi polegające na możliwości zapoznania się z ofertą Sprzedawcy, umożliwiające rejestrację Konta a także umożliwia składanie zamówień poprzez formularz zamówienia.

 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509, 2459) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

ROZDZIAŁ II

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

§ 2 Warunki techniczne

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu internetowego jest:

 1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego,
 2. aktywne połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,
 3. aktywne konto poczty elektronicznej,
 4. system operacyjny Microsoft Windows 7, 8, 10, Vista, Linux, macOS,
 5. przeglądarka internetowa: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome,
 6. włączona obsługa apletu JavaScript, plików Cookies,
 7. minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

2. W przypadku korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty e-mail, natomiast w przypadku załączników dostarczanych wraz z pocztą e-mail, programu obsługującego pliki takie jak: pdf, doc, jpg.

 

3. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym przy użyciu protokołu SSL.

4. Klient jest zobowiązany korzystać z zasobów Sklepu internetowego, zgodnie z jego przeznaczeniem i powinien powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 

ROZDZIAŁ III

INFORMACJE O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM PRZEZ USŁUGOBIORCÓW Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ USŁUGODAWCĘ

§ 3

1. Usługodawca zwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika korzystającego z sieci Internet.

2. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

 1. złośliwe oprogramowanie – to różnego rodzaju aplikacje lub skrypty wywołujące szkodliwe lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany,
 2. programy szpiegujące – to programy śledzące działania Usługobiorcy, które gromadzą informacje o Usługobiorcy i przesyłają je autorowi programu,
 3. włamania do systemu Usługobiorcy z użyciem narzędzi hackerskich,
 4. wyłudzanie poufnych informacji np. haseł przez podszywanie się pod inną osobę,
 5. spam – to niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym.

3. Usługobiorca, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zainstalować na komputerze lub urządzeniu za pomocą, którego łączy się z siecią Internet, program antywirusowy. Program powinien być stale aktualizowany. 

4. Dodatkowo zaleca się, aby Usługobiorca korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną posiadał uruchomioną zaporę systemową (Firewall), nie otwierał załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia, a także przeprowadzał regularne skanowanie całego systemu programem antywirusowym.

ROZDZIAŁ IV

WARUNKI ZAWARCIA I ROZWIĄZANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POLEGAJĄCEJ NA PROWADZENIU KONTA

 

§ 4 Rejestracja Konta

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta wymaga dokonania rejestracji. W celu rejestracji Konta należy w zakładce „Logowanie”, kliknąć na przycisk „Nie masz konta? Załóż Konto”, następnie należy podać adres e-mail, hasło oraz kliknąć na przycisk „Załóż Konto”. Po wykonaniu powyższych czynności, na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta zostaje przesłane potwierdzenie dokonanej rejestracji wraz z kodem aktywacji. W celu zakończenia procedury związanej z rejestracją Konta, należy kliknąć w link aktywacyjny załączony w e-mailu.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta, zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Usługa w przedmiocie prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie.

3. Usługodawca nie przetwarza w systemie teleinformatycznym Sklepu haseł jak i loginów zarejestrowanych Usługobiorców. W przypadku utraty hasła, Usługodawca może wygenerować nowe hasło przy pomocy usługi „Przypomnij hasło”. W takim wypadku na adres e-mail Usługobiorcy podany podczas rejestracji Konta, Usługodawca przesyła wiadomość zawierającą nowe hasło.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu oraz hasła do Konta w Sklepie internetowym. Hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Usługobiorcy.

§ 5 Rozwiązanie umowy dotyczącej prowadzenia Konta

1. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta może wypowiedzieć Klient w każdym czasie, bez podania przyczyny poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli w formie elektronicznej na adres: bok@firebox.com.pl lub w formie pisemnej na adres: Net Complex sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 5, 43 – 300 Bielsko Biała. Usunięcie Konta Klienta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta Klienta.

 

2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym oraz prowadzi działania zagrażające bezpieczeństwu systemu informatycznego Sklepu (działalność hackerska) a także w przypadku, gdy nastąpi zamknięcie/likwidacja Sklepu internetowego. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta przez Usługodawcę następuje poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia woli na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta lub w formie pisemnej na dane adresowe Usługobiorcy.

 

ROZDZIAŁ V

ZAMÓWIENIA

 

§ 6 Składanie zamówień

1. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W celu złożenia zamówienia, należy wybrać produkt i potwierdzić wybór klikając na przycisk „Dodaj do koszyka”. Następnie Klient może kontynuować zakupy, klikając na przycisk „Kontynuuj zakupy”, lub sfinalizować zakup, klikając na przycisk „Zamów”. W kolejnym kroku, zostaje wyświetlona zawartość koszyka, gdzie Klient ma możliwość aktualizacji koszyka poprzez zmniejszenie/zwiększenie lub usunięcie produktu. 

2. Następnie Klient dokonuje wyboru formy dostawy oraz formy płatności oraz podejmuje decyzję o sposobie złożenia zamówienia poprzez:

 1. logowanie do Konta – opcja ta dostępna jest dla Klientów mających status zarejestrowanego użytkownika Sklepu internetowego, w celu zalogowania wpisujemy adres e-mail, hasło i klikamy na przycisk „Zaloguj”.
 2. rejestracja Konta – opcja ta dostępna jest dla Klientów niemających statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu internetowego, w celu rejestracji Konta po wypełnieniu formularza zamówienia należy zaznaczamy checkbox „Załóż Konto”,
 3. bez rejestracji i logowania przy pomocy Formularza zamówienia – opcja ta dostępna jest dla Klientów nieposiadających zarejestrowanego Konta, Klient składa zamówienie z pominięciem procedury rejestracji lub logowania do Konta.

3. Składając zamówienie poprzez formularz zamówienia, w zakładce „Dane płatnika” należy podać następujące dane: nazwa firmy, numer nip, imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail. Następnie zostaje wyświetlone podsumowanie zamówienia z możliwością weryfikacji informacji zawartych w zamówieniu. W celu zakończenia procedury związanej ze składaniem zamówienia należy kliknąć na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

4. Przy każdym towarze podana jest cena, jaka obowiązuje w Sklepie. Ceny na stronie Sklepu dotyczą pojedynczego produktu i nie obejmują kosztów dostawy. Do ceny towaru, należy doliczyć koszt dostawy. 

 

 

 

§ 7 Realizacja zamówień

1. Dostawa towaru realizowana jest w terminie do 21 dni. Termin dostawy przy płatności przelewem, rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta realizowane są w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zostało złożone zamówienie.

 

2. Sprzedawca dostarcza towar za pośrednictwem Kuriera DHL. Wszystkie przesyłki wysyłane są, jako przesyłki kurierskie ubezpieczone. 

 

§ 8 Płatność za towar

1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:

 1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 2. przelew online za pośrednictwem serwisu Dotpay.

 

2. Płatność przelewem należy uregulować w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez ING Bank Śląski, nr rachunku: 37 1050 1070 1000 0090 3104 7385. W tytule przelewu prosimy wpisać numer faktury VAT.

 

3. Obsługę płatności elektronicznych w przypadku serwisu Dotpay prowadzi Dotpay sp. z o.o. z siedzibą w 30 – 552 Kraków, przy ul. Wielicka 72, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000700791, NIP: 634-266-18-60, REGON: 240770255, o kapitale zakładowym 4 000 000,00 złotych w całości wniesionym. Szczegółowy regulamin obsługi płatności przez serwis Dotpay dostępny jest tutaj

 

4. Sprzedawca wystawia faktury VAT w wersji elektronicznej, które są przesyłane do Klienta drogą elektroniczną. Jeżeli Klient chciałby otrzymać fakturę w wersji papierowej, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 501 196 890 lub drogą elektroniczną na adres: bok@firebox.com.pl 

 

 

§ 9 Dodatkowe usługi

1. Usługobiorca ma możliwość skorzystania z usługi dotyczącej możliwości przetestowania urządzenia WatchGuard za darmo. W celu skorzystania z usługi należy wykonać następujące czynności:

 1. kliknąć na przycisk „Tak, chcę umówić się na testy”,
 2. podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nazwa firmy,
 3. kliknąć na przycisk „Rejestruj”.

 

2. W momencie kliknięcia na przycisk „Rejestruj” zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi „Umów się na testy urządzenia WatchGuard”.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


§ 10 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Reklamacje związane z nieprawidłowym działaniem Sklepu internetowego, można zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: bok@firebox.com.pl a także w formie pisemnej na adres: Net Complex sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 5, 43 – 300 Bielsko Biała. 

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail, opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji, sposobu dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie). Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania, przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem. 

 

§ 11 Rękojmia 

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towarów ulega wyłączeniu.

§ 12 Gwarancja

Wszystkie towary objęte są gwarancją Producenta wraz z serwisem jak i możliwością wymiany towaru w zależności od wykupionego pakietu. Szczegóły gwarancji dla poszczególnych marek produktów dostępne są w kartach gwarancyjnych lub na stronach internetowych Producenta.  

 

ROZDZIAŁ VII

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 13 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Net Complex sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000638200, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Wita Stwosza 5, 43 – 300 Bielsko Biała, NIP: 547-216-54-61, REGON: 365444659.

 

2. Sprzedawca przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązuje się stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpieczające dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w zakładce „Polityka prywatności”.

 

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.

 

2. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się na stronie Sklepu należą do Sprzedawcy. Prawa autorskie podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 luty 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062). Zdjęcia produktów, nazwy firm i ich loga prezentowane na stronach Sklepu zostały użyte w celu prezentacji towarów do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich.

 

3. Wszystkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umowy kupna – sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku porozumienia, spór rozstrzygnie Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 14 luty 2022 r.

 

 Pobierz regulamin w PDF