RODO - Facebook

 

Informacja RODO dotycząca fanpage’a netcomplex na portalu Facebook

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników portalu Facebook na fanpage’u Administratora.

I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych użytkowników fanpage’a prowadzonego pod nazwą netcomplex jest Net Complex sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej, adres: ul. Wita Stwosza 5, 43 – 300 Bielsko Biała, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000638200, NIP: 547-216-54-61, REGON: 365444659, kapitał zakładowy 25 000,00 zł.

II. Dane kontaktowe Administratora
Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:
pisemnie na adres: ul. Wita Stwosza 5, 43 – 300 Bielsko Biała
za pośrednictwem poczty elektronicznej: netcomplex@netcomplex.pl

III. Inspektor Ochrony Danych
W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych:
za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@netcomplex.pl
pisemnie na adres korespondencyjny z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”: ul. Wita Stwosza 5, 43 – 300 Bielsko Biała

IV. Cele przetwarzania, podstawa prawna i okres retencji danych

Prowadzenie Fanpage’a

1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia im korzystania z fanpage’a. Administrator posiada informacje o:
polubieniu fanpage’a,
aktywności na fanpage’u,
treści komentarzy i postów zamieszczanych przez użytkowników.

2. Dane te są przetwarzane w związku z prowadzeniem fanpage’a w celu informowania Państwa o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy, a także informowania o naszych produktach oraz usługach. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na promowaniu naszych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji powyższego celu, a po tym czasie nie dłużej niż do upływu terminu przedawnienia roszczeń lub przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Kontakt z użytkownikami - Messenger

1. W celu umożliwienia kontaktu Administratora z użytkownikiem, Administrator przetwarza informacje dotyczące osób kontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem komunikatora Facebook Messenger, w szczególności imię, nazwisko, lub nazwa użytkownika na portalu Facebook, treść wiadomości. Wiadomości nie są przechowywane przez Administratora w innych miejscach niż Facebook.

2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na konieczności zapewnienia kontaktu pomiędzy użytkownikami a Administratorem, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników.

3. Dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji powyższego celu, a po tym czasie nie dłużej niż do upływu terminu przedawnienia roszczeń lub przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dochodzenie roszczeń
1. W celu ustalenia lub dochodzenia przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych, a także obrony przed takimi roszczeniami, bądź w przypadku postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez innych użytkowników lub podmiotów trzecich. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika.

2. Dane osobowe w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia roszczeń.

V. Odbiorcy danych

W zakresie fanpage’a, w związku ze specyfiką portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących fanpage’a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne. Pozostałych informacji Administrator nie ujawnia innym podmiotom.

VI. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 • dostępu - uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. (art. 15 RODO)
 • do otrzymania kopii danych - uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, (art. 15 ust. 3 RODO),
 • do sprostowania danych - żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
 • do usunięcia danych - żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
  osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystania,
  Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, osoba, której dane dotyczą - wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 • do przenoszenia danych - otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 • do wniesienia sprzeciwu - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

 

Kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony danych Osobowych możliwy jest w następujący sposób:


listownie: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,
telefonicznie (Infolinia Urzędu): 606 950 000.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji powyższych celów.